išgenėti

išgenėti
išgenė́ti, ìšgeni (-ė́ja), -ė́jo tr. genėjimu praretinti: Iš to miškelio išgenėjom visus didžiuosius medžius Ilg. Lapus išgenėjau karts po karto iki aštuonių kurpių į aukštį S.Dauk. Nusikirsim ievužę, išgenėsim šakužes, išskaldysim lentužes KlvD127. Mes išgenė́sim pušų šakeles, kad nenubrauktų sesės vainiko JD369. Medžių šakos par tankios, reik jas išgenė́ti Prk. Krūmus išgenė́ti J. Sodelis liko neišgenė́tas Ldvn. | prk.: Šuo kinkles išgenėjo vagims Šts. Jonas tuoj būtų išgenė́jęs (išvijęs, išlupęs) iš gryčios Km. \ genėti; apgenėti; atgenėti; išgenėti; nugenėti; pagenėti; prigenėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išgenėti — vksm. Labai̇̃ naudi̇̀nga išgenėti ir senų̃ vai̇̃smedžių vainikùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgenėti — apgenėti, àpgeni ( ėja), ėjo tr. apipjaustyti šakas, lapus; išpjauti dalį šakų, lapų: Ir pakirto uoselį, apgenėjo šakeles Srj. Šakas apgenėk J. Apgenėk pamidorų šakas PnmR. Ąžuolas juodė[ja] apgenėtas – daugiau juodymės įgauna Šts. | prk.: Tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgenėti — atgenėti, àtgeni ( ėja), ėjo tr. Š nupjauti dalį šakų nuo medžio. genėti; apgenėti; atgenėti; išgenėti; nugenėti; pagenėti; prigenėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgenėjimas — sm. (1) → išgenėti: Medžių išgenėjimas gal ir žiemą nusiduoti prš. genėjimas; apgenėjimas; išgenėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuplotas — kuplotas, a adj. (1) tankiomis šakomis, kuplus: Kieme auga beržas kuplotas Šts. Jei karūna arba kuokštas [ašoklių] tur būti kuplotas, vidurines šakeles reik išgenėti S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugenėti — nugenėti, nùgeni (nùgenia, ėja), ėjo tr. nukirsti, nupjauti šakas: Pavasarį sodininkai daug šakų nuo medžių nugenėja rš. Rudenį nùgenia apatines šakas Slm. Pasikirsiu klevelį, nugenėsiu šakeles StnD5. Ar neturi peilaičio – nugenėk man tą šitai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagenėti — pagenėti, pàgeni ( ėja), ėjo tr. šiek tiek nugenėti: Pačių medžių nekerta, bet jų šakas pagenėja S.Dauk. O kam pakirtai šile pušelę, kam pagenėjai trake berželį? DvD343. Seselė įsėjo, nuravėjo, broleliai šakeles pagenėjo JV406. Aš tą sodą kirsiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigenėti — prigenėti, prìgeni ( ėja), ėjo tr. genėjimu ko nors pasigaminti, daug genėti: Šakų krūvas prigenėjo Up. genėti; apgenėti; atgenėti; išgenėti; nugenėti; pagenėti; prigenėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilenkti — prileñkti, ia, prìlenkė tr. 1. SD303, K priartinti lenkiant žemyn: Prilenk prilenk žalią liepelę lig žemei LTR(Tvr). Tik vienas senis, senatvės prilenktas prie pat žemės, keikė malūnininką P.Cvir. Berželiai dar prilenkamys, gal išgenėti Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”